RB ESPI 06/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez spółkę Saskia Sp. z o.o., powiązaną z Kazimierzem Szotem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Załącza się aktualny wykaz akcjonariuszy Biofactory S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Continue Reading

RB ESPI 05/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Kazimierza Szota, przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie o przekroczeniu przez grupę akcjonariuszy, Kazimierza Szota i spółkę zależną Saskia Sp. z o.o., ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 242 931 akcji, tj. 12,77 %, a powiązany z nim podmiot –

Continue Reading

RB ESPI 04/2023 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Biofactory SA w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend tytułem podziału zysku netto za 2022 rok, w wysokości 30 groszy za jedną akcję. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przekazanie pozostałej kwoty zysku netto na kapitał zapasowy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu i opinią Rady

Continue Reading

Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB ESPI 03/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie, od Kazimierza Szota, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka w dniu dzisiejszym otrzymała od Kazimierza Szota, przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie o przekroczeniu przez grupę akcjonariuszy, Kazimierza Szota i spółkę Saskia Sp. z o.o., ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 151 akcji, tj. 12,78 %, a powiązany z nim

Continue Reading

RB ESPI 02/2023 – Korekta zawiadomień o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka w dniu dzisiejszym otrzymała od Kazimierza Szota, przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie o przekroczeniu przez grupę akcjonariuszy, Kazimierza Szota i spółkę Saskia Sp. z o.o., ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 151 akcji, tj. 12,78 %, a powiązany z nim

Continue Reading

RB ESPI 01/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przez spółkę Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, powiązaną personalnie i kapitałowo z Kazimierzem Szotem. Szczegóły w załączonych powiadomieniach. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 651 akcji, a powiązany

Continue Reading

RB ESPI 08/2022 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez spółkę Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, powiązaną personalnie i kapitałowo z Kazimierzem Szotem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej emitenta. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 244 501 akcji, a powiązany z nim podmiot

Continue Reading

RB ESPI 05/2022 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 244 501 akcji, a powiązany z nim podmiot – spółka Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, posiada 114

Continue Reading

RB EBI 13/2022 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 28. października 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie, nr KRS 0000362455.

Continue Reading