RB EBI 2/2019 – Zmiana Animatora Rynku akcji dla Biofactory SA

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 czerwca 2019 roku Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie rozpoczyna realizację umowy z Emitentem o podtrzymywaniepłynności obrotu akcjami na rynku New Connect. W tym samym terminie przestaje obowiązywać dotychczasowa umowa Spółki z Domem Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej. Podstawa prawna:

Continue Reading

RB EBI 1/2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2019 r.

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – data publikacji: 31 stycznia 2019 r. Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2019 r. Raport roczny za rok 2018 – data publikacji: 30 kwietnia 2019 r. Raport

Continue Reading

RB EBI 7/2018 – Uchwalenie dywidendy

Zarząd Emitenta Biofactory SA podaje do publicznej wiadomości, że w Walne Zgromadzenie spółki w dniu 25.06.2018 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r. Zgodnie z tą uchwałą kwotę 190.200 złprzeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wynosi 10 groszy za jedną akcję. Wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny składa się z

Continue Reading

RB ESPI 03/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2018 r.

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018 r. posiadali minimum 5% głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 06/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25.06.2018 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2018 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 05/2018 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB ESPI 01/2018 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB EBI 01/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – data publikacji: 31 stycznia 2018 r. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2018 r. Raport roczny za rok 2017 – data publikacji: 30 kwietnia 2018 r. Raport

Continue Reading

RB EBI 13/2017 – Plan finansowy na lata 2017-2019

Spółka Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, w dniu dzisiejszym przyjęła plan finansowy na lata 2017 – 2019, wykazujący:a) w 2017 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 12.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 450.000 zł,b) w 2018 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 680.000 zł,c) w 2019 roku, przychody

Continue Reading

RB EBI 12/2017 – Wybór biegłego rewidenta – badanie sprawozdania fin. za 2017

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 4. października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000336012.

Continue Reading