RB ESPI 07/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 24.06.2021

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2021 r. posiadali minimum 5 % głosów: Kazimierz Szot – posiadający 285.100 akcji, z których przysługiwało 285.100 głosów, co stanowiło 65,63 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,99 % ogólnej liczby głosów

Continue Reading

RB EBI 07/2021 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24.06.2021 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.06.2021 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 06/2021 – Uchwalenie dywidendy Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24.06.2021 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2020 r. o treści:§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza cały zysk netto za 2020 rok w wysokości 85 021,23 zł oraz część kapitału zapasowego z lat ubiegłych w wysokości 200 278,77 zł na

Continue Reading

RB ESPI 05/2021 – Umorzenie subwencji finansowej

W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju SA w Warszawie na podstawie której spółkę zwolniono z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej. Wartość umorzenia wynosi 381.604,93 zł, czyli 49 % uzyskanej subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Kwota umorzenia stanowi przychód Emitenta, zarachowany jako pozostałe przychody

Continue Reading

RB ESPI 04/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 05/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 03/2021 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 24.06.2021

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB EBI 04/2021 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 24.06.2021

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB ESPI 02/2021 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu. Projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co

Continue Reading

RB ESPI 01/2021 – Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych napotrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok:IV kwartał 2019: przychody 3.047 tys. zł , zysk brutto 122 tys. zł.IV kwartał 2020: przychody 3.378 tys. zł , zysk

Continue Reading