Otoczenie rynkowe

Kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na sprzedawane przez nas produkty oraz świadczone usługi jest przede wszystkim ilość realizowanych inwestycji budowlanych w Polsce takich jak: wznoszenie nowych budynków (mieszkalnych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej), remonty istniejących budynków, remonty mieszkań, popyt na meble, a także ogólna koniunktura w krajowej produkcji przemysłowej.

Rynek budowlany

Według prof. Zofii Bolkowskiej z warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa wartość rynku budowlanego w Polsce wyniosła w 2011 r. 180 – 190 mld zł, a w 2012 r. ma on wzrosnąć o 8% do ok. 200 mld zł, co będzie rezultatem kontynuacji realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

W efekcie światowego kryzysu nastąpiło obniżenie dynamiki wzrostu produkcji budowlano-montażowej w Polsce z wysokiego kilkunastoprocentowego wzrostu rok do roku w latach 2006-2008 do 3,7% i 3% w odpowiednio 2009 i 2010 roku. Należy jednak zaznaczyć, że światowy kryzys dotknął krajową branże budowlaną w dużo łagodniejszym stopniu w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W 2011 r. wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł 16,3% i był to okres najszybszego wzrostu w budownictwie od 2007 r. Według prognozy IBnGR, średnioroczny wzrost produkcji budowlano-montażowej w 2012 r. w dalszym ciągu powinien kształtować się na wysokich poziomach osiągając wzrost na poziomie 10,1% oraz 7,5% w 2013 r. Dwucyfrowy wzrost dynamiki produkcji budowlanej w bieżącym roku powinien przełożyć się na dobre wyniki finansowe krajowych przedsiębiorstw budowlanych.

W latach 2004 – 2009 za ok. 70% wartości produkcji budowlano-montażowej odpowiedzialne były nowe inwestycje, natomiast 30% stanowiły prace o charakterze remontowym

Przemysł drzewny

Przemysł drzewny jest jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Przemysł drzewny definiowany jako produkcja sprzedana drewna i wyrobów z drewna, produkcja papieru i wyrobów z papieru oraz produkcja mebli osiągnęła w 2010 r. wartość 80,1 mld zł, tym samym posiadała 9,5% udziału w produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego oraz 7,9% udziału w całości produkcji sprzedanej. Sama produkcja sprzedana drewna i wyrobów drewna w 2010 r. wyniosła 28,3 mld zł (co odpowiadało 3,4% produkcji przetwórczej oraz za 2,8% produkcji sprzedanej przemysłu).

Udział przemysłu drzewnego w całym polskim eksporcie to 10,2% w 2008 r. i 10,93% w 2009 r., a bez mebli – odpowiednio 5,08% i 5,27%. Warto zauważyć, że uwzględniając wszystkie główne sektory łącznie szacuje się że ok. 60% pozyskiwanego w Polsce drewna, w różnym stopniu przetworzonego, trafia na rynki zagraniczne

Na przemysł drzewny mają duży wpływ takie gałęzie gospodarki jak budownictwo oraz wyposażenie wnętrz w postaci przemysłu meblowego. Trudno wyobrazić sobie budowę domu, bez udziału drewna, chociażby przy konstrukcji dachu. Niemniej jednak dynamika produkcji drewna i wyrobów z drewna jest w większym stopniu skorelowana z produkcją sprzedaną przemysłu niż z produkcją budowlano – montażową.

Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o 5,5% w 2012 r. oraz o 6,5% w 2013 r., natomiast produkcja budowlano – montażowa o 10,1% w 2012 r. oraz o 7,5% w 2013 r. Z uwagi na dużą korelację produkcji wyrobów z drewna z produkcją sprzedaną przemysłu (ok. 75%) należy oczekiwać zwiększania dynamiki produkcji wyrobów z drewna do ok. 5,5% w 2012 r. Wartość produkcji sprzedanej samego drewna i wyrobów z drewna w 2010 r. wyniosła 28,3 mld zł i wzrosła w stosunku do 2009 r. o 14,2% w cenach stałych (czyli po uwzględnieniu inflacji). Średnioroczny wzrost produkcji drewna i wyrobów z drewna w latach 1996 – 2010 w cenach stałych wyniósł 6,93%, przy średniorocznym wzroście o 5,79% w tym samym czasie produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz średniorocznym wzroście o 5,04% w tym samym czasie produkcji budowlano – montażowej.

Wartość drewna okrągłego, stanowiącego surowiec będący podstawą produkcji drewna i wyrobów z drewna wynosi ok. 6 mld zł. Oznacza to, że po przerobie drewna okrągłego średnia wartość produktów blisko pięciokrotnie przekracza wartość surowca.

Według danych GUS polski przemysł wyrobów z drewna w 2010 r. zatrudniał 90,6 tys. osób (wzrost o 3,7% w stosunku do 2009 r.). Natomiast cały przemysł drzewny liczony razem z produkcją papieru oraz mebli dawał zatrudnienie 265,7 tys. pracownikom (wzrost o 1,5% w stosunku do 2009 r.). Przyjmując, że w 2010 r. w całym przemyśle pracowało 2 464,5 tys. osób to przemysł drzewny opowiadał za 10,8% ogółu zatrudnionych w tym przemysł wyrobów z drewna odpowiadał za 3,7% ogółu zatrudnionych w przemyśle (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób)

Według danych Lasów Państwowych w 2010 r. w Polsce zarejestrowane było 8 675 firm jako odbiorcy drewna okrągłego, z czego jak ocenia Bogdana Czemko dyrektora biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, ok. 92% z nich to przedsiębiorstwa małe i średnie nieprowadzące efektywnej produkcji (działające okazjonalnie, handlujące spekulacyjnie surowcem drzewnym czy przerabiające poniżej 5 tys. m3 drewna rocznie). W związku z czym jedynie ok. 700 przedsiębiorstw można zaliczyć do trzonu produkcji.