Kategoria: Raporty bieżące

RB EBI 06/2017 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2017 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul.Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników,informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie podziału zysku.

Continue Reading

RB EBI 03/2017 – Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

Zarząd spółki Biofactory S.A. informuje, że za porozumieniem stron, z dniem 01 marca 2017 r. rozwiązano umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z dnia 19.08.2011 r., z Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące

Continue Reading

RB ESPI 02/2017 – Rekomendacje zarządu – polityka dywidendowa Biofactory SA

Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Zarządu z dnia 26.01.2017 r.: „W związku ze zrealizowaniem III etapu inwestycyjnego, zgodnie z planem rozwoju przedsiębiorstwa ogłoszonym w procesie wchodzenia Spółki na rynek publiczny akcji NewConnect (2012 r.), zarząd wnioskować będzie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,11 zł (jedenaście

Continue Reading

RB ESPI 01/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Biofactory SA w 2016 przez osoby zarządzające

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2016 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2016 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego

Continue Reading

RB EBI 01/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2017 roku

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017.Raport roczny za rok 2016: 28 kwietnia 2017 roku.Raport kwartalny za IV kwartał 2016: 31 stycznia 2017 roku.Raport kwartalny za I kwartał 2017: 28 kwietnia 2017 roku.Raport kwartalny za II kwartał 2017: 31 lipca 2017 roku.Raport kwartalny za III kwartał 2017: 31 października 2017

Continue Reading

RB EBI 07/2016 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27.06.2016 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2016 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtWiceprezes Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 04/2016 – Wykaz akcjonariuszy – powyżej 5% głosów na ZWZ 27.06.2016

Zarząd Biofactory SA dalej „Spółka” podaje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtWiceprezes Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 02/2016 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2016 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB EBI 06/2016 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2016 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB EBI 03/2016 – Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

W dniu 18.04.2016 r. Emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Bieczu umowę kredytu inwestycyjnego, do kwoty 1,6 mln zł, na okres 20 lat, z oprocentowaniem zmiennym uzależnionym od wskaźnika Wibor 3M. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie ciepłowni na biomasę, w celu uruchomienia sprzedaży energii ciepłej. Planowany okres uruchomienia nowej działalności spółki ? jesień 2016 roku.

Continue Reading