RB EBI 05/2023 – Dywidenda z Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biofactory SA w dniu 02.06.2023 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2022 r. o treści:

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2022 rok w wysokości 570 600 zł (tj. po 30 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.
§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 14.06.2023 r.
§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27.06.2023 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informujemy, że zgodnie z zasadą T+2, stosowaną przez GPW i KDPW, uprawnienia do otrzymania dywidendy uzyskuje się na dwie sesje handlowe przed dniem dywidendy.


Nadto informujemy, że wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny składa się z 1 902 000 akcji. Wypłata dywidendy jest zgodna z wnioskiem Zarządu, rekomendacją Rady Nadzorczej i polityką dywidendową Spółki, opublikowaną w Raporcie bieżącym ESPI nr 2 z dnia 26.01.2017 r.


Dotychczas spółka przeznaczyła na dywidendy (data wypłaty/kwota dywidendy brutto w zł):
29.08.2017: 0,06,
27.08.2018: 0,10,
27.08.2019: 0,13,
26.08.2021: 0,15,
22.06.2022: 0,27,
27.06.2023: 0,30.
Łącznie 1,01 zł na akcję.

Podstawa prawna: pkt 6. § 4. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu