Raport roczny za 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: