RB ESPI 05/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Kazimierza Szota, przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie o przekroczeniu przez grupę akcjonariuszy, Kazimierza Szota i spółkę zależną Saskia Sp. z o.o., ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A.

Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 242 931 akcji, tj. 12,77 %, a powiązany z nim podmiot – spółka Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, posiada 36 723 akcje, tj. 1,93 %. Łącznie Kazimierz Szot ze spółką powiązaną posiadają 279 654 akcje, tj. 14,7 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A.

Aktualny wykaz akcjonariuszy – w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: