RB ESPI 03/2020 – Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok.

Spółka poniosła w I kwartale 2020 roku stratę netto w wysokości ok. 64 tys. zł. W I kwartale 2019 roku zrealizowano zysk netto w wysokości ok. 158 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku wyniosły 2.799 tys. zł wobec 3.384 tys. zł rok wcześniej.
Ponieważ kwartalny wynik finansowy Emitenta istotnie różni się od planowanego i od ubiegłorocznego – podjęto decyzję o jego publikacji. Szczegółowe dane finansowe będą opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r., zgodnie z harmonogramem, w dniu 30.04.2020 r.
Zdaniem zarządu spółki plan finansowy na 2020 rok, opublikowany 30.01.2020 roku w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020 nie zostanie wykonany. Wyniki będą istotnie gorsze w skali trudnej do oszacowania w chwili obecnej.

Strata za I kwartał 2020 roku wynika przede wszystkim ze spadku poziomu zamówień. Przyczyny gorszych wyników finansowych zostaną omówione w kwartalnym raporcie okresowym. Spółka opublikuje również wykaz podjętych kroków w celu zminimalizowania strat wywołanych kryzysem gospodarczym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu