RB ESPI 02/2020 – Sprostowanie omyłki w raporcie ESPI 1.2020 – korekta raportu – wstepne wyniki finansowe za 2019

W raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020, podano nieprawidłową kwotę zysku brutto za 2019 rok .Niniejszym koryguje się uprzednio opublikowany raport:

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok , sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych. Zysk netto za 2019 r. wyniósł 464.641,07 zł i jest o ok. 8,82% niższy niż za 2018 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły 13.434.418,07 zł i są o ok. 8,15% wyższe niż w roku 2018. Ponieważ zysk netto Emitenta istotnie różni się od planowanego – podjęto decyzję o jego publikacji. Szczegółowe dane finansowe i komentarz będą opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2019 r., zgodnie z harmonogramem, w dniu 31.01.2020 r. Emitent zawiadamia, że plan finansowy na rok 2019, opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. nie będzie wykonany w zakresie realizacji zysku brutto. Opublikowany plan finansowy na lata 2019 – 2021 przewidywał na 2019 rok przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, a zysk brutto w wysokości 800.000 zł. Plan finansowy co do przychodów został przekroczony, natomiast zysk brutto jest niższy i wyniósł ok. 574.000 zł, czyli jest niższy niż planowano o ok. 28%. Gorszy niż zakładano zysk brutto wynika z następujących przyczyn:
– latem 2019 roku w skutek niekorzystnej pogody, czyli długotrwale utrzymujących się wysokich temperatur nastąpiła deprecjacja surowca w skali większej niż standardowo zakładano do celów planistycznych,
– w drugim półroczu 2019 trwała budowa nowej hali i przeprowadzono niezbędne remonty co istotnie zakłócało procesy produkcyjne,
– importowany w 2019 roku surowiec podrożał więcej niż zakładano.
Faktyczne wyniki finansowe mogą się różnić od wyżej przedstawionych w związku z badaniem ksiąg rachunkowych za 2019 rok. Raport roczny Emitenta będzie opublikowany 30.04.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu