RB EBI 2/2020 – Plan finansowy na lata 2020-2021 – korekta

Rada Nadzorcza Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy:
a) na rok 2020: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł,
b) na rok 2021: przychody 15.000 tys. zł, zysk brutto 700 tys. zł.

Zmieniono uprzednio przyjęty plan finansowy, opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI 3/2019 z dnia 25.01.2019 r. obniżając wysokość planowanego zysku brutto na 2020 rok z 915 tys. zł do 650 tys. zł oraz obniżając wysokość planowanego zysku brutto na 2021 z 1.050 tys. zł do 700 tys. zł.

Wysokość planowanych przychodów pozostała bez zmian.
Planowane zyski brutto zostały obniżone w skutek pogorszenia się warunków gospodarowania Spółki. Plan zysków został skorygowany w dół ponieważ Emitent nie ma pewności czy przyrost cen energii, podwyżki ceny
surowca importowanego oraz podwyżki kosztów wynagrodzeń spowodowane ustawowym zwiększeniem płacy minimalnej – będą mogły być skompensowane podwyżkami cen sprzedaży wyrobów i usług Spółki.

Wykonanie planu będzie podlegało bieżącej ocenie, a wnioski będą publikowane w raportach okresowych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje
Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu