RB ESPI 05/2019 – Wstępne wyniki finansowe po III kwartałach 2019 r. i prognoza wykonania planu finansowego na 2019 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za okres trzech kwartałów 2019 r. Zysk netto za trzy kwartały 2019 r. jest o ok. 21% niższy niż za analogiczny okres roku ubiegłego i wyniósł 364 tys. zł. Zysk netto w trzecim kwartale jest o ok. 71% niższy niż rok wcześniej i wyniósł 54 tys. zł. Ponieważ te wyniki Emitenta istotnie różnią się od oczekiwanych – podjęto decyzję o ich publikacji.

Szczegółowe dane finansowe i komentarz będą opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r., zgodnie z harmonogramem w dniu 31.10.2019 r.

Emitent zawiadamia, że plan finansowy na rok 2019, opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. może zostać niewykonany w zakresie realizacji zysku brutto. Opublikowany plan finansowy na lata 2019 – 2021 przewidywał na 2019 rok przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, a zysk brutto w wysokości 800.000 zł.

Zarząd szacuje, że plan finansowy co do przychodów zostanie zrealizowany, natomiast zysk brutto będzie niższy i wyniesie ok. 680.000 zł.
Gorszy niż zakładano zysk za III kwartał 2019 r. jest skutkiem strat jakie spółka poniosła konieczność obniżenia cen sprzedaży w związku z zaparzeniem się zapasu drewna podczas gorącego lata 2019 r. Produkcja i sprzedaż wyrobów z tego surowca była realizowana w III kwartale br.
Przewidywany gorszy wynik finansowy za 2019 rok może być również spowodowany zauważalnym spadkiem zamówień od dotychczasowych stałych odbiorców, którzy eksportują wyroby z drewna.
Korekta prognozowanych wyników ma charakter szacunkowy, a faktyczne wykonanie rocznego planu finansowego może się różnić.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu