RB EBI 9/2019 – Uchwalenie dywidendy Biofactory SA

Zarząd Emitenta Biofactory SA podaje do publicznej wiadomości, że w Walne Zgromadzenie spółki w dniu 25.06.2019 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za 2018 r. Zgodnie z tą uchwałą kwotę 247.260 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wynosi 13 groszy za jedną akcję. Wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny składa się z 1.902.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 05.07.2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 27.08.2019 r. Treść uchwały opublikowano w raporcie bieżącym nr 8/2019 w dniu 25.06.2019 r.

Podstawa prawna: pkt 6. § 4. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Krzysztof Olbrycht – Pełnomocnik Zarządu