RB ESPI 02/2017 – Rekomendacje zarządu – polityka dywidendowa Biofactory SA

Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Zarządu z dnia 26.01.2017 r.: „W związku ze zrealizowaniem III etapu inwestycyjnego, zgodnie z planem rozwoju przedsiębiorstwa ogłoszonym w procesie wchodzenia Spółki na rynek publiczny akcji NewConnect (2012 r.), zarząd wnioskować będzie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy) od jednej akcji.

Natomiast w stosunku do okresów przyszłych rekomenduje się wypłacanie w formie dywidendy minimum połowy corocznych zysków netto, o ile nie wystąpią zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym.”

Podpisano: Krzysztof Trochim – Prezes Zarządu oraz Krzysztof Olbrycht – Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu