RB ESPI 01/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Biofactory SA w 2016 przez osoby zarządzające

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2016 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2016 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Załącza się szczegółowe zestawienia, określające transakcje na akcjach Biofactory SA Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Olbrychta. Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesjach zwykłych.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu

Załączniki: