RB EBI 03/2016 – Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

W dniu 18.04.2016 r. Emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Bieczu umowę kredytu inwestycyjnego, do kwoty 1,6 mln zł, na okres 20 lat, z oprocentowaniem zmiennym uzależnionym od wskaźnika Wibor 3M. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie ciepłowni na biomasę, w celu uruchomienia sprzedaży energii ciepłej. Planowany okres uruchomienia nowej działalności spółki ? jesień 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3. ust. 2. pkt 2) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu