Poniższa prognoza, opublikowana w związku z emisją akcji serii B, została przez Spółkę skorygowana.

Patrz Raport Bieżący EBI nr 14/2013 z dn. 31.10.2013 r. - Korekta prognoz finansowych za 2013 r.

[przejdź do raportu]


 

Prognoza wyników finansowych na lata 2012 – 2013

Emitent zakłada, że w 2012 oraz 2013 r. osiągnie następujące wyniki finansowe:


Tabela: Prognoza wyników Emitenta na lata 2012 - 2013 r. (tys. zł)

Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r.
Przychody netto ze sprzedaży

 7152

 10559
EBITDA  428  1207 
Zysk netto  138  741

 

Prognoza

Wykres: Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto Emitenta w latach 2009 – 2011 wraz z prognozą na lata 2012 – 2013 (tys. zł)


Prognoza wyników finansowych na 2012 i 2013 r. została sporządzona w oparciu o następujące założenia:

§ ocena Emitenta co do generowanego poziomu popytu w branży oraz ilości zamówień dokonywanych w 2012 roku ,

§ brak istotnych problemów z realizacją dostaw drewna od Lasów Państwowych,

§ dalszy umiarkowany spadek średnich cen drewna w Polsce w bieżącym roku oraz ich umiarkowany wzrost w kolejnym roku (do 10%),

§ brak gwałtownych, ponadprzeciętnych zmian na rynku walutowym, głównie kursu EUR/PLN,

§ pozyskanie kapitału dłużnego w wysokości ok. 2,9 mln zł (kredyt oraz leasing) w III kw. 2012 r., jako część środków na realizację inwestycji w sześciokomorowe suszarnie wraz z instalacją grzewczą oraz zakup minitraku ramowego i automatycznej strugarki profilującej,

§ wprowadzenie do oferty suszonej tarcicy dębowej oraz lameli dębowych,

§ zwiększenie mocy przerobowych Emitenta w wyniku oddania do użytku (wrzesień 2011 r.) nowej hali przetarcia.

 

Emitent założył również, iż w okresie objętym prognozą:

§ warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,

§ nie nastąpi pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej panującej obecnie na polskim rynku,

§ nie wystąpią ryzyka opisane w Dokumencie Informacyjnym, które mogłyby mieć wpływ na działalność Emitenta lub rynki, na których działa.