Akcjonariat spółki Biofactory S.A. [stan na 31.12.2018 r.]


Akcjonariusze BIOFACTORY SAAkcji i głosów[%]
Dariusz Kurpiewski 429.600 22,5867
Kazimierz Szot (1) 285.000 14,9842
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1) 117.402 6,1726
Zbigniew Lipieta (2) 305.600 16,0673
Tomasz Sierakowski (2) 304.400 16,0042
Witold Osadca (2) 126.500 6,6509
ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii (2) 1.100 0,0578
Krzyszto Olbrycht (3) 79.730 4,1919
Beata Olbrycht (3) 61.000 3,2072
Pozostali 191.668 10,0772
     
RAZEM 1.902.000 100,0000
w tym:    
1.580.000 akcji serii A    
322.00 akcji serii B    
     
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony 3.804.000 zł    
1 akcja = 2 zł nominalnie    
1 akcja = 1 głos    

 

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r.

Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

(1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

(2) Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta i Witold Osadca są powiązani kapitałowo i personalnie z ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii.

(3) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.