RB EBI 01/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – data publikacji: 31 stycznia 2018 r. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2018 r. Raport roczny za rok 2017 – data publikacji: 30 kwietnia 2018 r. Raport

Continue Reading

RB EBI 13/2017 – Plan finansowy na lata 2017-2019

Spółka Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, w dniu dzisiejszym przyjęła plan finansowy na lata 2017 – 2019, wykazujący:a) w 2017 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 12.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 450.000 zł,b) w 2018 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 680.000 zł,c) w 2019 roku, przychody

Continue Reading

RB EBI 12/2017 – Wybór biegłego rewidenta – badanie sprawozdania fin. za 2017

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 4. października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000336012.

Continue Reading

RB EBI 11/2017 – Konsolidacja kredytów inwestycyjnych

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano z bankiem finansującym umowę o udzielenie kredytu inwestycyjnego, w wyniku której 7 kredytów inwestycyjnych skonsolidowano w jeden o wysokości 5.382.000 zł, z terminem spłaty 31.08.2037 (dwadzieścia lat). Istotne wydłużenie terminu spłaty polepsza płynność finansową spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3

Continue Reading

RB EBI 09/2017 – Zakończenie inwestycji – ciepłownia na biomasę z ciepłociągiem w Bieczu

W dniu 20.07.2017 r. Spółka otrzymała od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorlicach zaświadczenie, że decyzja o udzieleniu Emitentowi pozwolenia na użytkowanie ciepłociągu stała się ostateczna.Inwestycję prowadzono na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę ciepłowni na biomasę z ciepłociągiem w Bieczu z dnia 14.01.2016 z późniejszymi zmianami. W ten sposób formalnie zakończono proces inwestycyjny, zapowiadany

Continue Reading

RB EBI 08/2017 – Zmiany personalne w organach spółki

Zarząd Biofactory S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji, powołało Radę Nadzorczą (RN), na nową, drugą, pięcioletnią kadencję, w składzie: Kazimierz Szot, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski oraz Krzysztof Olbrycht.W tym samym dniu Rada Nadzorcza, obradując w pełnym składzie ukonstytuowała się, wybierając:1) na

Continue Reading

RB EBI 07/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27.06.2017 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2017 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 03/2017 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2017 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtWiceprezes Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 06/2017 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2017 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul.Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników,informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie podziału zysku.

Continue Reading

RB EBI 03/2017 – Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

Zarząd spółki Biofactory S.A. informuje, że za porozumieniem stron, z dniem 01 marca 2017 r. rozwiązano umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z dnia 19.08.2011 r., z Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące

Continue Reading