RB ESPI 01/2021 – Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych napotrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok:IV kwartał 2019: przychody 3.047 tys. zł , zysk brutto 122 tys. zł.IV kwartał 2020: przychody 3.378 tys. zł , zysk

Continue Reading

RB EBI 11/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2021 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – data publikacji: 29 stycznia 2021 r.Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.Raport roczny za rok 2020 – data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Continue Reading

RB EBI 09/2020 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 29. października 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz 2021. Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie, nr KRS 0000362455.

Continue Reading

RB EBI 07/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2020 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2020 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 08/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2020

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2020 r. posiadali minimum 5% głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 06/2020 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB EBI 06/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00.W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB ESPI 02/2015 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2015 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 11.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB ESPI 05/2020 – Uzyskanie pożyczki w ramach tarczy finansowej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczkę w wysokości 775.700 zł w ramach tarczy finansowej. Zdaniem Zarządu Emitent spełni warunki do umorzenia połowy pożyczki – kontynuowanie działalności, utrzymanie stanu zatrudnienia. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB ESPI 04/2020 – Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2019 BIOFACTORY S.A.

Zarząd Biofactory SA rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy spółki. Uzasadnieniem takiej rekomendacji jest kryzys gospodarczy i stan epidemii koronawirusa. Polityka dywidendowa Spółki została określona raportem bieżącym nr 2/2017 opublikowanym w dniu 26.01.2017. W poprzednich trzech latach Spółka wypłacała dywidendy. Kryzys gospodarczy jest wydarzeniem nadzwyczajnym, które upoważnia Zarząd do nierekomendowania

Continue Reading