Dywidendy

W tabeli podano wysokość wypłaconej dywidendy na jedną akcję w wartości brutto (przed opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów kapitałowych) oraz uchwaloną dywidendę do wypłaty w bieżącym roku:

Data wypłatyDywidenda brutto/akcję [zł]
29.08.20170,06
27.08.20180,10
27.08.20190,13
26.08.20210,15
Razem0,44


W 2020 r. Spółka nie wypłacała dywidend, ze względu na trudną do przewidzenia sytuację płatniczą, w związku z globalnym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Wypłaty dywidend są zgodne z polityką dywidendową Spółki, opublikowaną w Raporcie bieżącym ESPI nr 2 z dnia 26.01.2017 r., zgodnie z którą „rekomenduje się wypłacanie w formie dywidendy minimum połowy corocznych zysków netto, o ile nie wystąpią zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym”.