Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 02/2023 – Korekta zawiadomień o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka w dniu dzisiejszym otrzymała od Kazimierza Szota, przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie o przekroczeniu przez grupę akcjonariuszy, Kazimierza Szota i spółkę Saskia Sp. z o.o., ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 151 akcji, tj. 12,78 %, a powiązany z nim

Continue Reading

RB ESPI 01/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przez spółkę Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, powiązaną personalnie i kapitałowo z Kazimierzem Szotem. Szczegóły w załączonych powiadomieniach. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 651 akcji, a powiązany

Continue Reading

RB ESPI 08/2022 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez spółkę Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, powiązaną personalnie i kapitałowo z Kazimierzem Szotem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej emitenta. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 244 501 akcji, a powiązany z nim podmiot

Continue Reading

RB ESPI 05/2022 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 244 501 akcji, a powiązany z nim podmiot – spółka Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, posiada 114

Continue Reading

RB EBI 13/2022 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 28. października 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie, nr KRS 0000362455.

Continue Reading

RB EBI 10/2022 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2023 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – data publikacji: 31 stycznia 2023 r.Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – data publikacji: 28 kwietnia 2023 r.Raport roczny za rok 2022 – data publikacji: 28 kwietnia 2023 r.Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

Continue Reading

RB EBI 07/2022 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2022 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 06/2022 – Władze spółki Biofactory SA nowej kadencji

Zarząd Biofactory S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji, powołało Radę Nadzorczą (RN), na nową pięcioletnią kadencję, w składzie: Kazimierz Szot, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski oraz Krzysztof Olbrycht. W tym samym dniu Rada Nadzorcza, obradując w pełnym składzie ukonstytuowała się, wybierając:1) na

Continue Reading

RB EBI 05/2022 – Dywidendy z Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 r. o treści:§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza część zysku netto za 2021 rok w wysokości 513.540 zł (tj. po 27 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą

Continue Reading

RB ESPI 04/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2022 r. posiadali minimum 5 % głosów:1. Kazimierz Szot – posiadający 274 664 akcji, z których przysługiwało 274 664 głosów, co stanowiło 17,318 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,441 % ogólnej

Continue Reading