Autor: admin

RB EBI 10/2022 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2023 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – data publikacji: 31 stycznia 2023 r.Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – data publikacji: 28 kwietnia 2023 r.Raport roczny za rok 2022 – data publikacji: 28 kwietnia 2023 r.Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

Continue Reading

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2022 r. Raport uzupełniono o rachunek zysków i strat w ujęciu narastającym. Kwoty sprawozdania finansowego nie zostały zmienione. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

Continue Reading

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za II kwartał 2022 r. z dnia 29.07.22 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 07/2022 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2022 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 06/2022 – Władze spółki Biofactory SA nowej kadencji

Zarząd Biofactory S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji, powołało Radę Nadzorczą (RN), na nową pięcioletnią kadencję, w składzie: Kazimierz Szot, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski oraz Krzysztof Olbrycht. W tym samym dniu Rada Nadzorcza, obradując w pełnym składzie ukonstytuowała się, wybierając:1) na

Continue Reading

RB EBI 05/2022 – Dywidendy z Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 r. o treści:§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza część zysku netto za 2021 rok w wysokości 513.540 zł (tj. po 27 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą

Continue Reading

RB ESPI 04/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2022 r. posiadali minimum 5 % głosów:1. Kazimierz Szot – posiadający 274 664 akcji, z których przysługiwało 274 664 głosów, co stanowiło 17,318 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,441 % ogólnej

Continue Reading

RB ESPI 02/2022 – Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu. Oto projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu:Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co

Continue Reading

RB ESPI 01/2022 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 02.06.2022

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2022 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje

Continue Reading