Akcjonariat

Akcjonariat spółki Biofactory S.A. [stan na 26.04.2024 r.]

Akcjonariusze BIOFACTORY SA Akcji i głosów [%]
Marek Karp* 325104 17,09
Piotr Karp* 414299 21,79
Karp Sp. z o.o. w Gorlicach* 830340 43,65
Kamil Karp* 332257  17,47
     
     
RAZEM 1.902.000 100,0000
w tym:    
1.580.000 akcji serii A    
322.00 akcji serii B    
     
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony 3.804.000 zł    
1 akcja = 2 zł nominalnie    
1 akcja = 1 głos    

* – podmioty powiązane, działające wspólnie
Wszystkie akcje Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect od dnia 19.09.2012 r. Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł. Akcje serii A (1 580 000 szt.) były objęte 02.01.2012 r. po wartości nominalnej, a akcje serii B (322 000 szt.) były obejmowane latem 2012 roku, po cenie emisyjnej 2,20 zł. Nie ma akcji uprzywilejowanych