RB EBI 14/2023 – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 20.10.2023 r. oraz życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.10.2023 r.
Załącza się również życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: