RB EBI 12/2023 – Korekta raportu o zmianie Animatora

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że wypowiedziano umowę o podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie i jednocześnie zawarto umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o pełnienie funkcji Animatora dla akcji i praw do akcji. W raporcie nr 11 z dnia 26.09.2023 podano błędną datę rozpoczęcia usługi przez DM BDM S.A. Nowa umowa obowiązuje od dnia 30.10.2023 r., na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu