RB ESPI 12/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Piotra Karpia zawiadomienie o
przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień
dzisiejszy Piotr Karp posiada 207 112 akcji, tj. 10,89 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych
zgromadzeniach Biofactory S.A.

Nadto spółka otrzymała od Marka Karpia zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby
głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Marek Karp posiada 224 000 akcji,
tj. 11.78 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A.

Załącza się oba zawiadomienia.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: