RB ESPI 11/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Piotra Karpia zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Piotr Karp posiada 99 701 akcji, tj. 5,24 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Aktualny wykaz akcjonariuszy oraz zawiadomienie od akcjonariusza- w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: