RB ESPI 04/2023 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Biofactory SA w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend tytułem podziału zysku netto za 2022 rok, w wysokości 30 groszy za jedną akcję. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przekazanie pozostałej kwoty zysku netto na kapitał zapasowy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej. Zastrzega się, że decyzja co do uchwalenia dywidend należy do Walnego Zgromadzenia.


Załącza się wniosek Zarządu w sprawie dywidend.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu