Korekta raportu okresowego za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2022 r. Raport uzupełniono o rachunek zysków i strat w ujęciu narastającym. Kwoty sprawozdania finansowego nie zostały zmienione.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: