RB EBI 06/2022 – Władze spółki Biofactory SA nowej kadencji

Zarząd Biofactory S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji, powołało Radę Nadzorczą (RN), na nową pięcioletnią kadencję, w składzie: Kazimierz Szot, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski oraz Krzysztof Olbrycht.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza, obradując w pełnym składzie ukonstytuowała się, wybierając:
1) na Przewodniczącego RN – Kazimierza Szota,
2) na Wiceprzewodniczącego RN – Zbigniewa Lipietę,
3) na Sekretarza RN – Krzysztofa Olbrychta.

W związku z upływem kadencji zarządu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02.06.2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu jednoosobowego Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję, wybierając Krzysztofa Trochima, na stanowisko Prezesa Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik

Załączniki: