RB EBI 05/2022 – Dywidendy z Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 r. o treści:
§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza część zysku netto za 2021 rok w wysokości 513.540 zł (tj. po 27 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.
§2. Ustala się dzień dywidendy na 13.06.2022 r.
§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 22.06.2022 r.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadto informujemy, że wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny składa się z 1.902.000 akcji. Wypłata dywidendy jest zgodna z wnioskiem Zarządu, rekomendacją Rady Nadzorczej i polityką dywidendową Spółki, opublikowaną w Raporcie bieżącym ESPI nr 2 z dnia 26.01.2017 r.

Dotychczas spółka przeznaczała na dywidendy (data wypłaty/kwota dywidendy brutto z zł):
29.08.2017/0,06
27.08.2018/0,10
27.08.2019/0,13
26.08.2021/0,15
22.06.2022/0,27
Łącznie 0,71 zł na akcję.

Podstawa prawna: pkt 6. § 4. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik