RB ESPI 02/2022 – Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu.

Oto projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu:
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2021 rok
w wysokości 513 540 zł _tj. po 27 groszy za jedną akcję_ na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.
§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 13.06.2022 r.
§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 22.06.2022 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastrzega się, że formalne decyzja co do uchwalenia dywidend należy do Walnego Zgromadzenia.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu