RB EBI 06/2021 – Uchwalenie dywidendy Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24.06.2021 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2020 r. o treści:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza cały zysk netto za 2020 rok w wysokości 85 021,23 zł oraz część kapitału zapasowego z lat ubiegłych w wysokości 200 278,77 zł na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 285 300,00 zł, tj. po 15 groszy za jedną akcję.
§2. Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2021 r.
§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 26.08.2021 r.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Nadto informujemy, że wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny składa się z 1.902.000 akcji. Wypłata dywidendy jest zgodna z wnioskiem Zarządu, rekomendacją Rady Nadzorczej i polityką dywidendową Spółki, opublikowaną w Raporcie bieżącym ESPI nr 2 z dnia 26.01.2017 r. W poprzednim roku Spółka nie wypłacała dywidend ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa. Zdaniem Zarządu płynność oraz bieżące dodatnie wyniki finansowe przedsiębiorstwa pozwalają na wypłatę dywidend.


Podstawa prawna: pkt 6. § 4. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu