RB ESPI 02/2021 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu. Projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza cały zysk netto za 2020 rok w wysokości 85 021,23 zł oraz część kapitału zapasowego z lat ubiegłych w wysokości 200 278,77 zł na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 285 300,00 zł, tj. po 15 groszy za jedną akcję. § 2. Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2021 r. § 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 26.08.2021 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zastrzega się, że formalne decyzja co do uchwalenia dywidend należy do Walnego Zgromadzenia. Załącza się wniosek Zarządu w sprawie dywidend.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu