RB ESPI 01/2021 – Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na
potrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok:
IV kwartał 2019: przychody 3.047 tys. zł , zysk brutto 122 tys. zł.
IV kwartał 2020: przychody 3.378 tys. zł , zysk brutto 401 tys. zł.
Rok 2019: przychody 13.343 tys. zł, zysk brutto 574 tys. zł.
Rok 2020: przychody 11.661 tys. zł, zysk brutto 115 tys. zł.

Ponieważ wyniki finansowe Emitenta istotnie różnią się od spodziewanych i od ubiegłorocznych wskaźników – podjęto decyzję o ich publikacji. Szczegółowe dane finansowe będą opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r.
w dniu 29.01.2021 r., zgodnie z harmonogramem.
Dobre wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku wynikają przede wszystkim z uzyskania bezzwrotnej dotacji na kapitał obrotowy, w wysokości ok. 221 tys. zł, w ramach działania 3.4. „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (Cel projektu: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19).
Nadto dobre wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku wynikają z osiągnięcia poziomu przychodów ze sprzedaży w wysokości wyższej niż w analogicznym okresie sprzed pandemii.
Zysk za IV kwartał 2020 r. pozwolił na pokrycie strat bilansowych za pozostałe trzy kwartały 2020 roku, spowodowane kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią oraz pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na koniec 220 roku.
Ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok mogą różnić się od wyżej
przedstawionych, w związku z ewentualnymi korektami zapisów księgowych, które zostaną wskazane przez biegłych rewidentów. Zdaniem zarządu zmiany nie będą istotne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu