RB ESPI 01/2019 – Realizacja polityki dywidendowej Biofactory SA

W dniu 26 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym Zarząd złożył wniosek o pozytywne zarekomendowanie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Biofactory SA wypłaty dywidendy, tytułem podziału zysku netto za 2018 r., w wysokości po 13 groszy za jedną akcję. Kwota proponowanej dywidendy wynosi 247.260 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o wypłacenie dywidendy za 2018 rok w wysokości 13 groszy za 1 akcję. Taka rekomendacja zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest zgodna z polityką dywidendową opublikowaną w Raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 26.01.2017 r. Zastrzega się, że ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Biofactory SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 podejmie najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. O ile taka uchwała zostanie podjęta przez zgromadzenie – Spółka wypłaci dywidendę trzeci rok z rzędu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu