RB EBI 7/2018 – Uchwalenie dywidendy

Zarząd Emitenta Biofactory SA podaje do publicznej wiadomości, że w Walne Zgromadzenie spółki w dniu 25.06.2018 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r. Zgodnie z tą uchwałą kwotę 190.200 zł
przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wynosi 10 groszy za jedną akcję. Wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny składa się z 1.902.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 05.07.2018 r., a termin wypłaty dywidendy na 27.08.2018 r. Treść uchwały opublikowano w raporcie bieżącym nr 6. w dniu 25.06.2018 r.

Podstawa prawna: pkt 6. § 4. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu