RB EBI 08/2017 – Zmiany personalne w organach spółki

Zarząd Biofactory S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji, powołało Radę Nadzorczą (RN), na nową, drugą, pięcioletnią kadencję, w składzie: Kazimierz Szot, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski oraz Krzysztof Olbrycht.
W tym samym dniu Rada Nadzorcza, obradując w pełnym składzie ukonstytuowała się, wybierając:
1) na Przewodniczącego RN – Kazimierza Szota,
2) na Wiceprzewodniczącego RN – Zbigniewa Lipietę,
3) na Sekretarza RN – Krzysztofa Olbrychta.

W związku z upływem kadencji zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu jednoosobowego zarządu na drugą, pięcioletnią kadencję, wybierając Krzysztofa Trochima, na stanowisko Prezesa Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: