RB ESPI 01/2016 – Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Biofactory S.A. „Spółka” z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 04 stycznia 2016 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta i od członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Lipiety, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2015 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2015 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Załącza się szczegółowe zestawienia, określające transakcje na akcjach Biodactory SA Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Olbrychta oraz Zbigniewa Lipiety – członka Rady Nadzorczej.

Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte przez wyżej wymienione osoby na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesjach zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu

Załączniki: