RB ESPI 01/2015 – Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Biofactory S.A. „Spółka” z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta, od członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Lipiety oraz od ESPES Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz Kolonii, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2014 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2014 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht w 2014 roku kupił łącznie 3.543 akcje oraz sprzedał łącznie 3.877 akcji. Załącza się szczegółowe zestawienie.

Członek Rady Nadzorczej, Zbigniew Lipieta w 2014 r. kupił łącznie 300 akcji oraz sprzedał łącznie 1.103 akcje. Załącza się szczegółowe zestawienie.

Spółka ESPES Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz Kolonii w 2014 r. powiązana personalnie z członkami Rady Nadzorczej, Zbigniewem Lipietą i Tomaszem Sierakowskim, nabyła łącznie 1.100 akcji. Załącza się szczegółowe zestawienie.

Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte przez wyżej wymienione osoby i podmioty na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesjach zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu

Załączniki: